dijous, 24 de juny del 2021

Memòria final de la reestructuració i rehabilitació integral de l’Orgue de la Parròquia de la Santa Creu de Cabrils, anys 2015-2021

El 3 de juliol de 2015 es va procedir a la signatura del contracte de reestructuració i rehabilitació integral de l’Orgue de Cabrils.

En data 17 de setembre de 2015 es va fer efectiu el pagament de les tres primeres factures previstes al contracte (corresponents a l’1 de juliol, 1 d’agost i 1 de setembre de 2015) i, per tant, finalment van començar els treballs a l’orgue.

Cor de la Parròquia de Cabrils, juny 2015:

Entre els anys 2015 i el 2021 es van dur a terme aquests treballs. Els terminis van allargar-se més del previst inicialment. Diversos foren els imprevistos i entrebancs sorgits al llarg d’aquests anys. A la memòria disponible més avall en format PDF hi ha tots els detalls.

L’1 de febrer de 2021 vam comunicar a tots els nostres clients, proveïdors i altres el tancament del taller Organumbcn.

El 3 de febrer de 2021, van finalitzar els treballs de reestructuració i rehabilitació integral de l’Orgue de Cabrils, efectuant-se el lliurament definitiu del mateix a la Parròquia.

Cor de la Parròquia de Cabrils, febrer 2021:

Als enllaços següents, amb diferents opcions de descàrrega per si falla alguna d'elles, podeu baixar-vos la memòria completa en format PDF (1.119 pàgines, més de 1.800 fotografies, 657MB):

A continuació hi ha el llistat dels continguts de la memòria:

 • Notes tècniques sobre aquesta memòria
 • 1.- Presentació d’Organumbcn
 • 2.- Currículum Vitae Antoni Gonzalez Mauri
 • 3.- Feines realitzades per Organumbcn (2011-2021)
 • 4.- Introducció als treballs de reestructuració i rehabilitació integral de l’Orgue de Cabrils realitzats entre els anys 2015 i 2021
  • 4.1.- Antecedents (abans del 2015)
  • 4.2.- Pressupost definitiu (2015)
  • 4.3.- Signatura contracte (2015)
  • 4.4.- Endarreriments pagaments (2015-2018)
  • 4.5.- Sobrecost salmers
  • 4.6.- Terminis d’execució que s’allarguen, comunicacions realitzades (2015-2021)
  • 4.7.- Seguiments evolució treballs (2015-2021)
  • 4.8.- Pandèmia del Cov-Sars-2 / COVID’19
  • 4.9.- Projecte deficitari pels terminis d’execució i tancament empresarial
  • 4.10.- Execució dels treballs entre els anys 2015 i 2021
  • 4.11.- Aclariments a dubtes externs
 • 5.- Ressenya històrica de l’orgue de Cabrils
 • 6.- Disseny 2D i 3D de la reestructuració i rehabilitació de l’orgue de Cabrils
  • 6.1.- Dissenys 2D
  • 6.2.- Dissenys 3D
 • 7.- Descripció dels treballs realitzats a l’orgue de Cabrils
  • 7.1.- Inicis dels treballs a Cabrils i desmuntatge
  • 7.2.- Manxes
  • 7.3.- Salmers vells
  • 7.4.- Salmers nous
  • 7.5.- Corneta
  • 7.6.- Tubs de fusta
  • 7.7.- Tubs de metall
  • 7.8.- Motor nou i conduccions
  • 7.9.- Tubs nous
  • 7.10.- Reduccions i mecànica de notes
  • 7.11.- Consola, xassís d’acoblaments i teclats nous
  • 7.12.- Mecànica de registres
  • 7.13.- Caixa expressiva i persianes
  • 7.14.- Evolució general de tots els apartats anteriors, moble, parts de fusta i muntatge dels elements
  • 7.15- Desmuntatge al taller, trasllat i muntatge a Cabrils
 •  8.- Nota important sobre xilòfags a la Parròquia de la Santa Creu de Cabrils
 •  9.- Característiques i comentaris sobre els registres, mides, harmonització i altres apunts sobre l’orgue de Cabrils ja reestructurat i rehabilitat
 • 10.- Materials de l’orgue vell depositats a la Parròquia de la Santa Creu de Cabrils
 • 11.- ANNEXOS
  • ANNEX 1.- Pressupost gener 2011
  • ANNEX 2.- Pressupost setembre 2012
  • ANNEX 3.- Pressupost abril 2013
  • ANNEX 4.- Pressupost febrer 2014
  • ANNEX 5.- Pressupost juliol 2014
  • ANNEX 6.- Pressupost octubre 2014
  • ANNEX 7.- Signatura contracte per a la reestructuració i rehabilitació integral de l’Orgue de Cabrils, 3 de juliol de 2015
  • ANNEX 8.- Data efectiva pagaments
  • ANNEX 9.- Justificació econòmica inici treballs, 22 juliol 2015
  • ANNEX 10.- Ampliació justificació econòmica inici treballs, 10 agost 2015
  • ANNEX 11.- Justificació econòmica del primer any de treballs, 13 agost 2016
  • ANNEX 12.- Certificació dels treballs realitzats durant els dos primer anys de treballs, 13 desembre 2017
  • ANNEX 13.- Previsió instal·lació definitiva, 13 abril 2018
  • ANNEX 14.- Primer burofax rebut de l’Ajuntament de Cabrils, 19 octubre 2018
  • ANNEX 15.- Resposta al primer burofax de l’Ajuntament de Cabrils, 23 octubre 2018
  • ANNEX 16.- Segon burofax rebut de l’Ajuntament de Cabrils, 4 desembre 2018
  • ANNEX 17.- Resposta al segon burofax de l’Ajuntament de Cabrils, 12 desembre 2018
  • ANNEX 18.- Previsió instal·lació definitiva, 16 desembre 2018
  • ANNEX 19.- Designació Josep Petit Garcia en representació de l’Ajuntament de Cabrils, 12 de març 2019
  • ANNEX 20.- Acta inspecció Josep Petit Garcia per a l’Ajuntament de Cabrils, 18 de març 2019
  • ANNEX 21.- Previsió instal·lació definitiva, 5 setembre 2019
  • ANNEX 22.- Tancament del taller Organumbcn, 1 febrer 2021
  • ANNEX 23.- Finalització dels treballs, 3 febrer 2021
  • ANNEX 24.- Manteniments Orgue de Cabrils
  • ANNEX 25.- Conveni finançament Ajuntament de Cabrils, Parròquia de la Santa Creu de Cabrils i l’Arquebisbat de Barcelona, 8 juny 2015
  • ANNEX 26.- Campanya apadrinament de l’orgue, 11 juliol 2016
  • ANNEX 27.- Primer correu electrònic Museu de Cabrils, 18 febrer 2019
  • ANNEX 28.- Resposta al primer correu electrònic Museu de Cabrils, 24 febrer 2019
  • ANNEX 29.- Segon correu electrònic Museu de Cabrils, 18 febrer 2019
 • 12.- Epíleg

.